Sử dụng miễn phí Shared Runners CI/CD của Gitlab

 • 0

 • 0

 • 0

Sử dụng miễn phí Shared Runners CI/CD của Gitlab

Sử dụng miễn phí Shared Runners CI/CD của Gitlab

Vấn đề

CI/CD bao gồm CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) là quá trình tích hợp (integration) thường xuyên, nhanh chóng khi phát hành phiên bản mới (delivery). CI/CD giúp cho quá trình từ viết mã đến khi triển khai ứng dụng lên máy chủ trở nên nhanh và tự động hơn.

Thông thường chúng ta trải qua các bước viết mã -> test (unit test) -> commit code -> build -> deploy… Nhưng nếu tích hợp CI/CD có thể tự động được rất nhiều bước trong viết mã -> deploy.

CI/CD được hỗ trợ trong các nền tảng quản lý mã như Gitlab, Github… và được kích hoạt qua các sự kiện như commit code. Để sử dụng được CI/CD cần phải thiết lập các Runners kết nối đến tài khoản. Các Runners đóng vai trò cho việc xử lý mã và logic ứng dụng của bạn.

Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ nói về cách sử dụng Shared Runner của Gitlab.

Gitlab Shared Runner

Nếu dùng Gitlab để quản lý mã thì bạn có thể sử dụng các Shared Runners với thời gian miễn phí lên đến 400 phút cho dự án Private và không giới hạn với dự án Public cộng đồng.

Nghe có vẻ không nhiều nhưng với các dự án cá nhân mà tiết kiệm chi phí đồng thời lại có thể tích hợp CI/CD thì quả là đáng để sử dụng. Blog của tôi đang dùng cách này để triển khai tự động cho môi trường Development.

Để kích hoạt Shared runner các bạn vào Project > Settings > CI/CD và tích vào Enable shared runners for this project.

Bật gitlab shared runners

Ở bên dưới mục Available shared runners là số lượng các Shared runners mà Gitlab cung cấp cùng với trạng trái của chúng. Hãy để ý vào các "label" bên dưới mỗi Runner, chúng ta sẽ cần nó để chỉ định Runner cần thiết cho mục đích sử dụng của mỗi stage.

gitlab runner

Cách sử dụng

.gitlab-ci.yml là tệp yml để kích hoạt CI/CD của Gitlab. Trong này chứa cấu hình và chỉ dẫn để chúng ta xử lý quá trình tự động hoá.

Trang blog 2coffee sử dụng Docker để build và đẩy image lên Gitlab registry, sau đó gửi một HTTP request đến server để cập nhật lại service tạo ra một quy trình CI/CD hoàn chỉnh.

Tôi chia thành 2 stage: build/push image và HTTP request:

stages:
 - build
 - curl-docker-ci

Ở stage build sẽ dùng Runner hỗ trợ Docker nên tôi xác định tags là docker. Các tham số như thông tin đăng nhập/mật khẩu của registry được truyền vào thông qua Variable là biến được thiết lập thông qua Gitlab. Thay vì chỉ dẫn các bước build & push image trực tiếp trong yml, tôi đã tạo một tệp có tên là build-dev.sh bên trong có chứa các câu lệnh bash để build & push image.

Cuối dùng vì tôi chỉ muốn thiết lập CI/CD cho môi trường Development nên tôi xác định CI chỉ được chạy khi commit code lên nhánh develop.

docker-build:
 stage: build
 image: docker:20.10.9
 tags:
  - docker
 services:
  - docker:dind
 before_script:
  - echo "$DOCKER_REGISTRY_PASS" | docker login $DOCKER_REGISTRY --username $DOCKER_REGISTRY_USER --password-stdin
 script:
  - if [ "$CI_COMMIT_REF_NAME" = "develop" ]; then
   ./build/bin/build-dev.sh;
   fi
 only:
  - develop

Với nội dung của build-dev.sh đơn giản như:

#!/bin/sh -e

IMAGE=registry.gitlab.com/2coffee/page
VERSION=dev

name=${IMAGE}:${VERSION}

docker build -t ${name} -f ./Dockerfile .

docker push ${name}

Ở bước tiếp theo tôi cũng cho chạy một tệp curl-docker-ci.sh chứa lệnh CURL một HTTP request đến máy chủ để cập nhật lại service. Bởi vì lệnh bash này chỉ cần môi trường linux để chạy nên tôi xác định tags là linux.

curl-docker-ci:
 stage: curl-docker-ci
 tags:
  - linux
 script:
  - ./build/bin/curl-docker-ci.sh
 only:
  - develop

curl-docker-ci.sh đơn giả chỉ chứa một lệnh curl:

#!/bin/sh -e

curl --location --request POST $DOCKER_CI_ENDPOINT \
--header "Authorization: Basic $DOCKER_CI_BASIC_AUTH" \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"name": "'$DOCKER_CI_SERVICE_NAME'"}'

Ghép lại tôi sẽ có một file .gitlab-ci.yml hoàn chỉnh như sau:

stages:
 - build
 - curl-docker-ci

docker-build:
 stage: build
 image: docker:20.10.9
 tags:
  - docker
 services:
  - docker:dind
 before_script:
  - echo "$DOCKER_REGISTRY_PASS" | docker login $DOCKER_REGISTRY --username $DOCKER_REGISTRY_USER --password-stdin
 script:
  - if [ "$CI_COMMIT_REF_NAME" = "develop" ]; then
   ./build/bin/build-dev.sh;
   fi
 only:
  - develop

curl-docker-ci:
 stage: curl-docker-ci
 tags:
  - linux
 script:
  - ./build/bin/curl-docker-ci.sh
 only:
  - develop

Bây giờ hãy thử commit code lên nhánh develop rồi vào Project > CI/CD > Pipelines xem CI đã được kích hoạt chưa nhé.

shared runner running

Tổng kết

CI/CD là quá trình tích hợp thường xuyên và nhanh chóng khi phát hành phiên bản mới. Nhờ có CI/CD mà có thể tự động được nhiều khâu từ lúc viết mã đến lúc triển khai ứng dụng trên máy chủ.

Nếu sử dụng Gitlab để quản lý mã chúng ta có thể sử dụng miễn phí lên đến 400 phút CI/CD. Một con số không nhiều tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể đăng kí một Runners để gỡ bỏ giới hạn.

Bạn thấy bài viết này có ích?
 • Không

 • Bình thường

Bình luận
DMCA.com Protection Status