Cài đặt node.js, chạy ứng dụng node.js đầu tiên

  • 0

  • 0

  • 0

Cài đặt node.js, chạy ứng dụng node.js đầu tiên

Cài đặt node.js, chạy ứng dụng node.js đầu tiên

Vấn đề

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web. Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để tối thiểu tổng chi phí và tối đa khả năng mở rộng. Node.js bao gồm có V8 JavaScript engine của Google, libUV, và vài thư viện khác.

Cài đặt

Đầu tiên truy cập vào trang chủ của Node tại Node.js® is an open-source | Download.

Cài đặt

Đối với người dùng Windows, bấm vào Windows Installer.
Đối với người dùng Mac, bấm vào macOS Installer.
Đối với người dùng Linux, các bạn có thể cài đặt thông qua package manager.

Ví dụ, cài cho Ubuntu phiên bản node.js LTS (v12.x).

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Chương trình Hello World đầu tiên

Chạy một ứng dụng viết bằng Javascript khá là đơn giản với Node.js. Chúng ta tạo một file index.js có nội dung:

console.log('Hello World');

Lưu lại và chạy lệnh trong command.

node index.js

Kết quả:

Hello World
Bạn thấy bài viết này có ích?
  • Không

  • Bình thường

Bình luận
DMCA.com Protection Status